Back to Member Directory

Yuho Kokubu

Lecturer Showa Women's University

Institution

Showa Women's University Showa Women's University
AAAL Logo Faculty & Research, Pre-Tenure