Photo of Miriam Akoto

Miriam Akoto

Graduate Teaching Assistant Texas A & M Commerce