Photo of Ji-Young Jung

Ji-Young Jung

Lecturer Columbia University